Cây bụt mọc

Cây Bụt mọc 5-7 năm tuổi
Cây Bụt Mọc công trình
Cây bụt mọc thân thẳng, lá kim, rễ có những cục nổi khỏi mặt đất giống hình ông bụt
Cây Bụt mọc 5-7 năm tuổi
Cây Bụt mọc 5-7 năm tuổi

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.